Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, przedstawiam informację w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. Administrator

Administratorem Państwa danych jest Graphene Ideas Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Strąkowej 15 a, 01-100 Warszawa, e-mail: iod@grapheneideas.com

2. Kategorie danych osobowych

Administrator przetwarza w szczególności następujące kategorie danych osobowych:

 • imię i nazwisko;
 • stanowisko lub funkcja;
 • numery telefonów, adresy e-mail i inne dane kontaktowe.

3. Źródło pochodzenia danych osobowych

Jeżeli dane osobowe nie zostały podane przez Państwa osobiście bezpośrednio Administratorowi, Administrator mógł pozyskać je w szczególności z ogólnodostępnych źródeł, od Państwa pracodawcy,  współpracownika lub kontrahenta.

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • realizacji umów zawartych przez Państwa z administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • finansowo-księgowych, w szczególności w celu wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych (art. 6 lit. c RODO);
 • realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów administratora (art. 6 lit. f RODO), w tym w celach:
  1. dowodowych, w szczególności w związku z rozpatrywaniem reklamacji i roszczeń oraz na potrzeby postępowań prowadzonych na podstawie przepisów prawa;
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  3. marketingu bezpośredniego, pozyskiwania zamówień i kontraktów;
  4. wykonywania zobowiązań wobec kontrahentów administratora;
  5. archiwalnych, statystycznych i analitycznych, w tym związanych z oceną jakości, optymalizacją, badaniem satysfakcji klientów.

5. Odbiorcy danych osobowych

W związku z powyższymi celami, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:

 • podmioty wykonujące na rzecz administratora usługi, w związku ze świadczeniem których dochodzi do przetwarzania danych osobowych, np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarie prawne;
 • urzędy skarbowe;
 • banki;
 • ubezpieczyciele;
 • organizatorzy przetargów i innych postępowań, w ramach których administrator ubiega się o udzielenie zamówień;
 • podmioty, na rzecz których administrator realizuje zamówienia i kontrakty;
 • podmioty i organy uprawnione do żądania danych na mocy obowiązujących przepisów, np. komornicy, organy wymiaru sprawiedliwości.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będą istnieć do tego podstawy prawne i faktyczne, w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych lub okresu, w którym przepisy prawa nakazują administratorowi przechowywać dane lub też okresu, w którym administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania lub nienależytego wykonania ciążących na nim obowiązków, czy trwania postępowań wszczętych w tym zakresie.

Część danych może być przetwarzana po tym terminie, dla celów archiwalnych, analitycznych lub statystycznych.

7. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zakres tych praw i przypadki, w których można z nich skorzystać, określają przepisy prawa, w szczególności art. 15 i następne RODO. Administrator rozpatrzy zasadność Państwa wniosku lub sprzeciwu i ustosunkuje się do niego zgodnie z przepisami.

Przysługuje Państwu ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza obowiązujące przepisy.

8. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się z Państwem, złożenia oferty lub zawarcia umowy z administratorem i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność skontaktowania się z Państwem przez administratora, na przykład w celu złożenia oferty, zawarcia umowy z administratorem lub jej wykonania.